(1)
Bond, J.; Michailides, G. Homogeneity Analysis in Xlisp-Stat. J. Stat. Soft. 1996, 1.