(1)
Johnstone, I.; Silverman, B. . W. EbayesThresh: R Programs for Empirical Bayes Thresholding. J. Stat. Soft. 2005, 12, 1-38.