(1)
Li, C.; Zhou, H. Svt: Singular Value Thresholding in MATLAB. J. Stat. Soft. 2017, 81, 1-13.