[1]
C. Li and H. Zhou, “svt: Singular Value Thresholding in MATLAB”, J. Stat. Soft., vol. 81, no. 2, pp. 1–13, Nov. 2017.